Condicions de compra

TITULARITAT

L’empresa comercialitzadora dels productes mostrats al web chatu.info és la mercantil Chatu Tech S.L, amb domicili al c / Albinyana nº 109 planta 3 de Terrassa (Barcelona), codi postal 08223. CIF B66945189. Inscrita en el RM de Barcelona, ​​tom 45.785, foli 180 full 498.942.

MODALITATS DE COMANDA I PREU

Els clients tenen la possibilitat de realitzar tots les seves comandes des de la pàgina d’Internet www.chatu.info

Cada client es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de Chatu.info.

En pressionar el botó “Pagar” durant el procés de compra, el membre declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat de les presents condicions generals de venda.

Les dades registrades per Chatu.info constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Chatu.info i els membres de la seva Comunitat Privada. Chatu.info confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic.

La informació contractual es presenta en llengua espanyola i serà confirmada com a molt tard en el moment del lliurament.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos, però no inclouen les despeses de transport.

Chatu.info es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte), llevat d’error tipogràfic manifest.

Els productes romanen en propietat del proveïdor fins al moment en què s’hagi produït el pagament complet del preu.

Chatu.info es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol membre amb el qual tingui un litigi.

DISPONIBILITAT

Chatu.info farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes.

En cas de no disponibilitat del producte després d’haver-se realitzat la comanda el client serà informat per correu electrònic d’anul·lació d’aquest.

Arran d’aquesta demanda, la rapidesa de la devolució al compte bancari del client dependrà del tipus de targeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària. Aquests terminis de nou es precisen en la clàusula “Lliurament”.

PAGAMENT

Pagament amb targeta:

El Reglament de les compres s’efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa i MasterCard. El preu de compra es carregarà en compte bancari del client, en el termini de 4 dies a comptar des del dia de la comanda i aquesta es donarà per efectiva després de confirmació del seu acord dels centres de pagament bancari.

En el cas que la TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant en línia al client d’aquesta anul·lació.

Transferència bancària.

Aquesta modalitat de pagament no tindrà cap cost per al client

L’import de les devolucions es carregués en el compte que indiqui el client

Per realitzar el pagament d’una factura ha de constar:

Nombre de factura / comanda

Nom de la persona que el ingressa.

Ha d’anar dirigit a Chatu.info al número de compte proporcionat per l’empresa.

Envia el comprovant d’ingrés al correu: info@chatu.info enviant en l’assumpte comprovant d’ingrés.

SEGURETAT

Per a la seva seguretat Chatu.info ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel • la de pagaments.

Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socker Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Només el Banc té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Chatu.info no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament.

LLIURAMENT

El proveïdor enviarà els productes al magatzem de distribució, des d’on sortiran els productes la destinació final serà l’adreça que el comprador estableixi. Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic.

Les despeses de transport seran sempre a compte del venedor.

La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible a Chatu.info, una vegada que es confirmi el pagament, que podrà visualitzar-se mitjançant el vincle: “La meva comanda”, a partir de l’emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i l’IVA.

Chatu.info demanarà als seus clients que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte. El termini de lliurament oscil·la entre 48 i 96 hores de dies hàbils.

Chatu.info informarà al client de la sortida de la comanda del magatzem de distribució, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client per part del transportista, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista.

Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades, fins i tot té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifestos de deteriorament.

Les reserves i reclamacions han d’anar dirigides a Chatu.info per correu electrònic a l’adreça que es trobarà, a la pàgina de Chatu.info.

DEVOLUCIÓ

Tots els productes venuts podran ser retornats durant 7 dies comptats des de la data de lliurament, d’acord amb les disposicions de la Llei de Comerç Minorista espanyola.

Prèviament, el client haurà d’indicar la seva intenció per correu electrònic. Chatu.info contestarà per mitjà d’un altre correu electrònic especificant les instruccions precises per a la devolució del producte.

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client.

El reemborsament en el compte del client com a conseqüència d’aquesta devolució, s’efectuarà en el termini de 7 dies a partir de la recepció de les mercaderies per Chatu.info.

La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte d’ús.

Els productes imperativament s’han de retornar correctament protegits, en el seu embalatge d’origen, en un perfecte estat (no danyats o embrutats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació. Seran enviats al lloc especificat per Chatu.info en les instruccions precises per a la devolució del producte enviades mitjançant correu electrònic.

En el cas que la devolució no fos acceptada pel proveïdor per entendre que el producte la devolució del qual pretén hagués estat utilitzat, aquests productes romandran en el magatzem de distribució per ser recollits pel client, per un període no superior a trenta dies des seva devolució.

No podran tampoc retornar els paquets en els quals no consti cap element adjunt que permeti identificar el remitent (núm de comanda, nom, adreça, …).

Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte seran a càrrec del remitent, que haurà d’enviar de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.

A través d’Chatu.info es poden realitzar devolucions dels productes comprats per l’import dels mateixos. Un cop rebut / s el / els productes retornats, Chatu.info verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a l’abonament de l’import pagat menys les despeses d’enviament (7 € IVA inclòs), independentment de l’import del producte retornat.

Tota persona que torni el seu producte rebrà un correu electrònic informant de l’import del seu reemborsament.

GARANTIA

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

D’acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant del ell de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte.

RESPONSABILITAT, LITIGIS I LEGISLACIÓ APLICABLE

Chatu.info no podria considerar-se com responsable de l’incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d’existències o no disponibilitat del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i / o comunicacions, inundació o incendi. En cas de litigi, el membre es dirigirà per prioritat a Chatu.info per obtenir una solució amistosa.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Chatu.info es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors .

Aquests canvis han de ser acceptats per l’Usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina Chatu.info.