Avís legal

El present lloc web és titularitat de WITEKLAB S.L, societat mercantil domiciliada a Residencial Les Biades, Casa 15 Aixirivall – Sant Julià de Lòria AD600 Andorra i adreça electrònica de contacte: witeklab@witeklab.ad

El present lloc web i la informació continguda en aquest té caràcter merament informatiu a títol d’introducció sobre els productes i serveis que presta el l’empresa, i no constitueix cap oferta ni sol·licitud de cap producte i/o servei. Aquest lloc web no proporciona informació detallada ni completa dels productes i/o serveis, com tampoc comporta cap relació precontractual o contractual.

WITEKLAB S.L presta els seus serveis en compliment i de conformitat amb la legislació andorrana en general.

Ús del lloc web

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’acceptació de les presents condicions en la versió publicada en el moment en què es produeixi l’entrada. Per això, WITEKLAB S.L recomana a l’usuari llegir atentament aquestes condicions cada cop que accedeixi al lloc web. L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web pot estar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests continguts, l’usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. WITEKLAB S.L podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, la presentació i/o la configuració del lloc web, com també alguns o tots els seus continguts, i modificar les condicions generals i/o les condicions particulars requerides per utilitzar-los.

L’usuari es compromet a usar de manera correcta, adequada i lícita el contingut del present lloc web.

Accés al lloc web

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, WITEKLAB S.L es reserva, d’acord amb la legislació vigent, el dret a limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de manera actualitzada i real (vegeu la política de privacitat). L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no es permet la seva cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

Contingut del lloc web

WITEKLAB S.L es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, com també la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través d’aquest en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu. En aquest cas, aquesta circumstància es comunicarà als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si s’escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, WITEKLAB S.L no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, ja siguin propis o d’altres llocs web, als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la utilització dels mateixos per part de l’usuari serà pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, es puguin exigir responsabilitats al TITULAR DEL WEB en aquest sentit. WITEKLAB S.L no serà responsable de cap tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa de la informació adquirida o accedida a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o la transmissió, o de fallades en la línia.

No es permet transmetre o enviar a través del lloc web cap contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin drets de WITEKLAB S.L o de tercers. En qualsevol cas, WITEKLAB S.L es compromet a fer el possible per tal d’evitar l’existència, en aquest lloc web, de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir-ne l’accés. Això no obstant, no garanteix la licitud dels continguts subministrats sobre la base d’informació proporcionada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris.

Propietat industrial i intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial, com també els drets d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, i els vincles que s’estableixin des d’ella a d’altres pàgines, són propietat exclusiva de WITEKLAB S.L, llevat que s’especifiqui una altra cosa. Els signes distintius (gràfics i denominatius) que apareixen en aquest lloc web, entre els quals destaca la marca gràfica denominativa del l’empresa o de les entitats del grup que el conformen, són propietat exclusiva del l’empresa o de les entitats que el conformen.

Qualsevol ús indegut d’aquestes per una persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi al web. Només es permet descarregar els continguts o copiar i imprimir qualsevol pàgina d’aquest web per a ús personal i privat. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o els advertiments d’aquest web sense l’autorització prèvia escrita de WITEKLAB S.L.

De conformitat amb això, corresponen a WITEKLAB S.L, o a les societats del grup, en el seu cas, els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, com també qualsevol altre dret de naturalesa patrimonial sobre els signes esmentats anteriorment, sense perjudici dels drets morals que sobre la seva autoria puguin correspondre als seus autors.

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas WITEKLAB S.L l’exercici de tots aquells mitjans i accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació andorrana, amb submissió expressa a la competència dels tribunals andorrans.

Política de privacitat i protecció de dades personals

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, WITEKLAB S.L informa que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web, directament o indirecta (principalment derivada de l’ús de cookies i/o del registre d’adreces IP) seran incorporades a un tractament de dades de responsabilitat de WITEKLAB S.L, amb l’única finalitat de poder gestionar la seva petició.

Només en cas que l’usuari hagi donat el seu consentiment exprés, WITEKLAB S.L li enviarà informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o un mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem d’interès per a l’usuari.

WITEKLAB S.L es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia i complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives. Finalment, l’informem sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un formulari que haurà d’adreçar a l’administrador del sistema. A aquest efecte, pot notificar-ho per escrit directament a WITEKLAB S.L (witeklab@witeklab.ad).

Llei qualificada de protecció de dades personals

En compliment de la llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, el client autoritza expressament que les dades de caràcter personal facilitades a WITEKLAB S.L siguin incorporades als fitxers de l’entitat, i tractades i segmentades amb la finalitat de donar compliment a les relacions contractuals amb el client.

Així mateix, el client autoritza expressament WITEKLAB S.L a utilitzar les dades personals comunicades amb els objectius següents:

Trametre al client comunicacions per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, relatives a la contractació i publicitat dels seus productes i serveis, com també els d’altres societats del grup.

Cedir les seves dades personals a les societats del grup WITEKLAB S.L a fi de poder ser informats dels seus productes, serveis i promocions comercials, a través de qualsevol mitjà de comunicació directe amb el client.

Tractar i segmentar aquestes dades, aplicant tècniques estadístiques per a la creació de perfils, valoració de riscos o selecció prèvia de clients, eventualment interessats en productes i/o serveis diversos de l’entitat, presents i futurs.

De conformitat amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals, el client té dret a accedir a aquests fitxers per consultar les seves dades, rectificar-les si fossin errònies o haguessin variat i/o donar-les de baixa. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot adreçar-se al responsable del tractament (WITEKLAB S.L) mitjançant l’adreça de correu electrònic següent: witeklab@witeklab.ad.